Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Văn bản pháp luật

28 Views -

* Luật bảo vệ môi trường 2020 (Số 72/2020/QH14)

Ghi chú: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

  Đăng ký thông tin để được download tài liệu

  * Nghị định Số 08/2022/NĐ-CP

  Ghi chú: Nghị định này ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020.

   Đăng ký thông tin để được download tài liệu

   * Thông tư Số 02/2022/TT-BTNMT

   Ghi chú: Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

    Đăng ký thông tin để được download tài liệu

    * Luật bảo vệ môi trường 2014 (Mã số: PL01)

    • Ghi chú: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
    • Dowload: LUẬT BVMT 2014

    * Luật tài nguyên nước 2012 (Mã số: PL02)

    • Ghi chú: Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
    • Dowload: Luat TN Nuoc 2012

    * Luật Hóa chất 2007 (Mã số: PL03)

    • Ghi chú: Quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.
    • Dowload: Luat hoa chat 2007

    * Nghị định 155/2016/NĐ-CP (Mã số: PL04 )

    • Ghi chú: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
    • Dowload: NĐ 155/2016 BTNMT

    * Nghị định 59/2007/NĐ-CP (Mã số: PL065)

    * Nghị định 80/2014/NĐ-CP (Mã số: PL06 )

    • Ghi chú: Quy định về thoát nước và xử lý nước thải.
    • Dowload: 80.2014.NĐ-CP

    * Nghị định số 201/2013/NĐ-CP (Mã số: PL087)

    • Ghi chú: Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.
    • Dowload: 201.2013.NĐ-CP

    * Nghị định 19/2015/NĐ – CP (Mã số: PL08 )

    • Ghi chú: Quy định chi tiết thi hành một số diều của luật bảo vệ môi trường.
    • Dowload: 19.2015.NĐ-CP

    * Nghị định 201/2013/NĐ-CP (Mã số: PL09)

    • Ghi chú: Quy định việc thi hành luật tài nguyên nước.
    • Dowload: 201.2013.NĐ-CP

    * Nghị định 26/2011/NĐ-CP (Mã số: PL10 )

    • Ghi chú: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
    • Dowload: ND 26-2011-CP

    * Nghị định 104/2009/NĐ-CP(Mã số: PL11 )

    • Ghi chú: Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
    • Dowload: ND 104-2009-CP

    * Nghị định 163/2013/NĐ-CP (Mã số: PL12 )

    • Ghi chú: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
    • Dowload: _ND 163-2013-CP

    * Nghị định 25/2013/NĐ-CP (Mã số: PL13)

    • Ghi chú: Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
    • Dowload: _ND 25-2013-CP

    * Thông tư 26/2015/TT-BTNMT (Mã số: PL14 )

    • Ghi chú: Quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
    • Dowload: 26.2015.TT-BTNMT

    * Thông tư 27/2015/TT-BTNMT (Mã số: PL15 )

    • Ghi chú: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
    • Dowload: 27.2015.TT-BTNMT

    * Thông tư 27/2011/TT-BTNMT (Mã số: PL16 )

    • Ghi chú: Quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.
    • Dowload: TT 27 2011/BTNMT

     * Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (Mã số: PL17)

    • Ghi chú: Quy định về quản lý chất thải nguy hại.
    • Dowload: 36.2015.TT-BTNMT

    * Thông tư số 13/2007/TT-BXD (Mã số: PL18)

    • Ghi chú: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
    • Dowload: 13/2007/TT-BXD

    * Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT (Mã số: PL19 )

    • Ghi chú: Hướng dẫn thực hiện nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
    • Dowload: 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

    * Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT (Mã số: PL20 )

    • Ghi chú: Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
    • Dowload: 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT

    * Thông tư 02/2009/TT-BTNMT (Mã số: PL21 )

    • Ghi chú: Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
    • Dowload:02/2009/TT-BTNMT

    * Thông tư 13/2009/TT-BTNMT (Mã số: PL22 )

    • Ghi chú: Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
    • Dowload: 13/2009/TT-BTNMT

    * Thông tư 28/2010/TT-BCT (Mã số: PL23 )

    • Ghi chú: Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
    • Dowload: 28/2010/TT-BCT

    * Thông tư 20/2013/TT-BCT (Mã số: PL24)

    • Ghi chú: Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
    • Dowload: TT 20/2013/TT-BCT

    * Thông tư 25/2010/TT-BKHCN (Mã số: PL25)

    • Ghi chú: Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
    • Dowload: 25/2010/TT-BKHCN

    * Thông tư 40/2012/TT-BCT (Mã số: PL26 )

    • Ghi chú: Quy định về khai báo hóa chất sản xuất và nhập khẩu.
    • Dowload: 40/2012/TT-BCT

    * Thông tư 04/2012/TT-BCT (Mã số: PL27 )

    • Ghi chú: Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất.
    • Dowload: 04/2012/TT-BCT

    * Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất (Mã số: PL28 )

    * Thông tư 44/2012/TT-BCT (Mã số: PL29)

    • Ghi chú: Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
    • Dowload: TT 44/2012/TT-BCT

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

    Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

    Hotline0909 794 445 (Mr.Huy)

    Điện thoại: (028) 66 797 205

    E-mail: admin@envico.vn

    Website: Congnghemoitruong.net 

    Fanpage : Công nghệ Môi trường Envico

     

    0909794445