Xử lý nước sạch sinh hoạt

Xử lý nước cấp, nước sạch cho cơ quan, xí nghiệp

Xử lý nước cấp, nước sạch cho cơ quan, xí nghiệp

Dịch vụ xử lý nước cấp, nước sạch cho cơ quan, xí nghiệp (D.SYS) Hệ thống xử lý nước sạch cho cơ quan, xí nghiệp là những hệ thống tinh chế nước công suất lớn, được thiết kế phối hợp đồng

Tin tức liên quan