Quy Chuẩn Về Khí Thải và Tiếng Ồn

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả .các quy chuẩn về Khí thải và Tiếng ồn trong bộ quy chuẩn môi trường Việt Nam

QCVN 19:2009/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
-Download: QCVN 19:2009/BTNMT
QCVN 26:2010/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN 5949:1998)
-Download: QCVN 26:2010/BTNMT
QCVN 02:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
-Dowload: QCVN 02:2008/BTNMT
QCVN 05:2009/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (thay thế TCVN 5937:2005)
-Download: QCVN 05:2009/BTNMT
QCVN 06:2009/BTNMT 
-Ghi chú: Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh (thay thế TCVN 5938:2005)
-Dowload: QCVN 06:2009/BTNMT
TCVN 5939:2005
-Ghi chú: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
-Download: TCVN 5939:2005
TCVN 5940:2005 
-Ghi chú: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
-Download: TCVN 5940:2005 
TCVN 5949:1998 
-Ghi chú: Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư – Mức ồn tối đa cho phép
-Download: TCVN 5949:1998

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909794445