Quy Chuẩn Về Chất Lượng Nguồn Nước Và Nước Cấp Sinh Hoạt

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước và nước cấp sinh hoạt trong bộ tiêu chuẩn Việt Nam.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT
-Dowload: QCVN 08-MT:2015/BTNMT
QCVN 09-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau thay thế QCVN 09:2008/BTNMT
-Dowload: QCVN 09-MT:2015/BTNMT
QCVN 10-MT:2015/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển thay thế QCVN 10:2008/BTNMT
-Dowload: QCVN 10-MT:2015/BTNMT
QCVN 01:2009/BYT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm)
-Dowload: QCVN 01:2009/BYT
QCVN 02:2009/BYT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm)
-Dowload: QCVN 02:2009/BYT
TCVN 5502:2003
-Ghi chú: Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng
-Dowload: TCVN 5502:2003

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

 

0909794445