Lập đề án xả thải, khai thác nước ngầm, đăng ký sổ chủ nguồn thải

XIN PHÉP XẢ THẢI, KHAI THÁC NƯỚC NGẦM, SỔ CHỦ NGUỒN THẢI
Lập đề án xả thải, khai thác nước ngầm, đăng ký sổ chủ nguồn thải

lap-de-anA. Theo quy định của Luật Tài Nguyên nước:
Điều 18. Xả nước thải vào nguồn nước;
Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép xả nước thải;
Điều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
Điều 23. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
Điều 24. Cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Tất cả các tổ chức, cá nhân khai thác nước ngầm, xả nước thải vào nguồn tiếp nhận đều phải lập báo cáo đề án khai thác hay xả thải và phải được sử phê duyệt của Cơ quan quản lý Tài nguyên nước.

B. Theo quy định của Nghị định 59/2007/NĐ-CP:
Điều 23 – Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn nguy hại (CTNH): Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp có phát sinh CTNH phải làm thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH.

C. Để có thể khai thác nước ngầm, xả thải nước thải vào nguồn & đăng ký sổ chủ nguồn thải hợp pháp quý Công ty hãy liên hệ với Envico.
Chúng tôi chuyên thực hiện các bản đề án xin phép khai thác nước ngầm, xin phép xả thải & đăng ký sổ chủ nguồn thải cho quý Doanh nghiệp. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu.
Chọn Envico quý Doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề thủ tục pháp lý môi trường.

Lập đề án xả thải, khai thác nước ngầm, đăng ký sổ chủ nguồn thải
Tin tức liên quan