Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

đề án BVMT đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành sau khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp nếu quý công ty, doanh nghiệp chưa có Đánh giá tác động môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường…
Envico chuyên thực hiện Đề án bảo vệ môi trường. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu. Chọn Envico quý Doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề thủ tục pháp lý môi trường.

1. Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

 Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

2. Căn cứ pháp lý.

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22)

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Ngày 28 tháng 05 năm 2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Sơ đồ vị trí dự án.

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Hồ sơ nộp Bộ TNMT và Sở TNMT bao gồm:

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

– Bảy (07) bản đề án chi tiết

– Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

5.Xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tất cả các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Quy định xử phạt chi tiết tại điều 11, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết” hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường ENVICO

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tin tức liên quan