Home »

Khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Danh sách hàng xử lý nước  thải STT KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐỊA ĐIỂM LOẠI NƯỚC THẢI 1 Công ty Cổ phần Kiềm Nghĩa TP.HCM Xử lý nước thải 2 Công ty TNHH Cơ khí Kiềm Nghĩa Phân xưởng Tân

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Danh sách các khách hàng lập hồ sơ môi trường STT KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐỊA ĐIỂM HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 1 Công ty TNHH Hào Vinh Quận 9, TP.HCM Cam kết BVMT & Báo cáo giám sát 2 Công

Tin tức liên quan