GIÁO TRÌNH NƯỚC THẢI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Chủ Biên PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên

Giáo trình gồm 4 Chương

Chương 1: Nước Thải và Nguồn Nước Thải

Chương 2: Phương Pháp Xử Lý Nước Thải

Chương 3: Tái Sử Dụng Nước Thải

Chương 4: Làm Sạch và Sử Dụng Dòng Chảy Bề Mặt

Đăng ký thông tin để được download tài liệu
0373114642