Home » Tin tức »

New Technology

Wastewater treatment technology AAO

Wastewater treatment technology AAO

CÔNG NGHỆ MỚI Công nghệ xử lý nước thải AAO 1. Công nghệ AAO AAO là viết tắt của các cụm từ Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử

Degradation of ammonium, nitrite, nitrate

Degradation of ammonium, nitrite, nitrate

1. Phương pháp khử ion Amoni 1.1. Phương pháp Clo hóa nước đến điểm đột biến Khi cho CLo vào nước, trong nước tạo ra axit hypoclorit Cl2 + H2O ⇔ HCl + HOCl Axit hypoclorit kết hợp với NH4+

By wastewater treatment clarifier vortex – Vcone

By wastewater treatment clarifier vortex – Vcone

CÔNG NGHỆ MỚI Xử lý nước thải bằng bể lắng xoáy – Vcone Trong bể lắng xoáy, hóa chất được châm vào đường ống, hỗn hợp nước và hóa chất được đưa vào bể theo phương tiếp tuyến với thiết

Wastewater treatment technology USBF

Wastewater treatment technology USBF

Giống nhiều công trình sinh học khác, vùng hiếu khí có nhiệm vụ chuyển BOD thành bùn, Nitrat hóa Amoni 2 bậc thông qua hoạt động sống của vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter. Thời gian lưu nước tính

Related news