Hệ thống xử lý nước thải, 160m3/ngày.đêm (WW/SW-SKR)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: KCN Suối Dầu – Khánh Hòa

Công suất xử lý: 160 m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải chế biến thủy sản và nước thải sinh hoạt

Mã khách hàng: WW/SW-SKR

        Hình ảnh thực tế

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909 79 44 45