Hệ thống xử lý nước thải, 160m3/ngày.đêm (WW-SR)

Loại hợp đồng: Hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: Khánh Hòa

Công suất xử lý: 160m3/ngày.đêm

Đặc điểm nguồn thải: Nước thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt tại công ty

Mã khách hàng: WW-SK

Hình ảnh thực tế

0909 79 44 45