Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp.

Envico chuyên thực hiện báo cáo và bảo vệ trước hội đồng khoa học các báo cáo ĐTM, ĐTM bổ sung. Thời gian tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu.


I. Đối tượng thực hiện
– Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.
– Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

II. Căn cứ pháp lý
– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 – 17);
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

III. Hồ sơ cần thiết
– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
– Sơ đồ vị trí dự án
– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định
Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
– Sở Tài nguyên và Môi trường
– Ban quản lý Khu công nghiệp
– Ban quản lý Khu kinh tế.
– Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Các bộ khác.

V. Xử phạt vi phạm
– Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
– Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

0909 79 44 45