Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả về Tiêu chuẩn nước thải trong bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

QCVN 62-MT:2016/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016
-Dowload: QCVN 62-MT:2016/BTNMT
QCVN 11-MT:2015/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN 11:2008/BTNMT từ ngày 31/12/2015)
-Dowload: QCVN 11-MT:2015/BTNMT
QCVN 01-MT:2015/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN 01:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 01-MT:2015/BTNMT
QCVN 13-MT:2015/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (thay thế QCVN 13:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 13-MT:2015/BTNMT
QCVN 12-MT:2015/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (thay thế QCVN 12:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 12-MT:2015/BTNMT
QCVN 40:2011/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005)
-Dowload: QCVN 40:2011/BTNMT
QCVN 29:2010/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
-Dowload: QCVN 29:2010/BTNMT
QCVN 28:2010/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
-Dowload: QCVN 28:2010/BTNMT
QCVN 09:2008/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
-Dowload: QCVN 09:2008/BTNMT
QCVN 10:2008/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
-Dowload: QCVN10:2008/BTNMTT
QCVN 11:2008/BTNMT 
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
-Dowload: QCVN 11:2008/BTNMT
QCVN 14:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
-Dowload: QCVN 14:2008/BTNMT
QCVN 38:2011/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
-Dowload: QCVN 38:2011/BTNMT
QCVN 39:2011/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
-Dowload: QCVN 39:2011/BTNMT

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Envico

0909794445