Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ Sơ Môi Trường, Hóa Chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ Thống Xử Lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo Hành, Bảo Trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Bài giảng môn học Quá trình thiết bị trong CNMT

839 Views -

Môn học trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức căn bản về các
quá trình vận chuyển khí, các quá trình cơ học, chuyển khối xảy ra trong công nghệ xử
lý môi trường, làm nền tảng cho việc học tập các môn học chuyên ngành, thực hiện
các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt nghiệp.

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :
Nhận biết về các quá trình vận chuyển khí trong môi trường
Hiểu kiến thức về Cơ học (phân riêng hệ không đồng nhất) trong công nghệ xử lý
chất thải
Hiểu về chuyển khối (hấp thụ, hấp phụ) trong công nghệ kỹ thuật môi trường
Giải thích được nguyên lý hoạt động của các quá trình và thiết bị trong CNMT
Vận dụng kiến thức cho quá trình tính toán thiết kế các hệ thốn cơ học, vận chuyển
khí, chuyển khối, xử lý chất thải trong công nghệ kỹ thuật môi trường.

Chương 1 – Các quá trình vận chuyển chất khí trong CNMT

Chương 2 – Đồng nhất hệ chất lỏng bằng phương pháp khuấy trộn

Chương 3 – Kỹ thuật phân riêng hệ lỏng không đồng nhất (lắng, lọc..)

Chương 4 – Kỹ thuật phân riêng hệ khí không đồng nhất

Chương 5 – Quá trình hấp phụ, hấp thụ, trao đổi ion trong CNMT

0909 79 44 45