Environmental consultants, chemical safety

Environmental monitoring reports periodically

Environmental monitoring reports periodically

ĐTM, KẾ HOẠCH BVMT, ĐỀ ÁN BVMT, BÁO CÁO GSMT Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT – BTNMT quy định: Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát

Making environmental protection schemes

Making environmental protection schemes

ĐTM, KẾ HOẠCH BVMT, ĐỀ ÁN BVMT, BÁO CÁO GSMT Lập đề án bảo vệ môi trường Lập đề án bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất,

Environmental protection plan

Environmental protection plan

Luật bảo vệ môi trường quy định: Các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), ĐTM bổ sung hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường (nếu

Related news