Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải

Envico trân trọng giới thiệu đến độc giả về Tiêu chuẩn nước thải trong bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

QCVN 62-MT:2016/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2016
-Dowload: QCVN 62-MT:2016/BTNMT
QCVN 11-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN 11:2008/BTNMT từ ngày 31/12/2015)
-Dowload: QCVN 11-MT:2015/BTNMT
QCVN 01-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN 01:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 01-MT:2015/BTNMT
QCVN 13-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (thay thế QCVN 13:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 13-MT:2015/BTNMT
QCVN 12-MT:2015/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (thay thế QCVN 12:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
-Dowload: QCVN 12-MT:2015/BTNMT
QCVN 40:2011/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005)
-Dowload: QCVN 40:2011/BTNMT
QCVN 29:2010/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
-Dowload: QCVN 29:2010/BTNMT
QCVN 28:2010/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
-Dowload: QCVN 28:2010/BTNMT
QCVN 09:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
-Dowload: QCVN 09:2008/BTNMT
QCVN 10:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
-Dowload: QCVN10:2008/BTNMTT
QCVN 11:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
-Dowload: QCVN 11:2008/BTNMT
QCVN 14:2008/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
-Dowload: QCVN 14:2008/BTNMT
QCVN 38:2011/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
-Dowload: QCVN 38:2011/BTNMT
QCVN 39:2011/BTNMT
-Ghi chú: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
-Dowload: QCVN 39:2011/BTNMT

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Envico

Bộ Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Nước Thải
Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *